Rekrutacja

W roku szkolnym 2020/2021 Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. I.J. Paderewskiego w Sycowie zaprasza wszystkich entuzjastów muzyki do nauki w następujących specjalnościach:

skrzypce, altówka, wiolonczela, flet poprzeczny, klarnet, saksofon, akordeon, gitara, fortepian.

Proces rekrutacji w dobie pandemii COVID-19

W trosce o Państwa bezpieczeństwo wprowadzamy możliwość składania kwestionariuszy przyjęcia do Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Ignacego Jana Paderewskiego w  Sycowie drogą elektroniczną. Edytowalne wersje kwestionariuszy są dostępne do pobrania poniżej. Miejsca, w których wymagany jest Państwa podpis, prosimy uzupełnić pismem komputerowym (podpis odręczny będzie można złożyć w późniejszym terminie).

Wypełnione kwestionariusze można złożyć w szkolnej skrzynce pocztowej przy ulicy Waryńskiego 2a, bądź przysłać do dnia 10 czerwca 2021 roku na adres e-mail:

rekrutacja@psmsycow.pl

Wymagane zaświadczenia lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki w szkole muzycznej będą mogły być dostarczone podczas badania przydatności kandydata.

W przypadku braku możliwości przedłożenia ww. zaświadczenia w wyznaczonym terminie rodzic/opiekun kandydata zawiadamia o tym dyrektora szkoły artystycznej, wskazując na  przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w  postaci papierowej lub  w  elektronicznej, w terminie badania przydatności kandydata.

Niestety nie mamy w tej chwili możliwości podania dokładnej daty przeprowadzania badań przydatności do nauki, co jest następstwem ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałania i zwalczania wirusa COVID-19. O wyznaczonym terminie zostaną Państwo poinformowani drogą elektroniczną lub telefonicznie, jednocześnie informacja ta zostanie umieszczona na stronie internetowej szkoły niezwłocznie po podjęciu przez Ministra Edukacji Narodowej i Ministra Zdrowia decyzji o  przywróceniu działalności szkół.

Jeśli macie Państwo jakieś pytania dotyczące rekrutacji lub organizacji zajęć, jesteśmy do  Państwa dyspozycji:

od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 15.00

pod numerem telefonu: 516 137 041

Zapraszamy Młodych Entuzjastów Muzyki do naszej w Szkoły

Zgłoszenia Kandydatów do Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. I.J. Paderewskiego w Sycowie należy złożyć w terminie określonym przez dyrektora szkoły.

Rodzice/prawni opiekunowie niepełnoletniego kandydata składają wniosek o przyjęcie do szkoły oraz zaświadczenie wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej o braku przeciwwskazań do podjęcia kształcenia w publicznej szkole artystycznej.  Kwalifikacja kandydatów ubiegających się o przyjęcie do Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Ignacego Jana Paderewskiego w Sycowie odbywa się na podstawie badania przydatności.

Badanie przydatności polega na:

  • Sprawdzeniu uzdolnień muzycznych i predyspozycji do nauki gry na określonym instrumencie, ze szczególnym uwzględnieniem słuchu wysokościowego, słuchu analitycznego (harmonicznego), pamięci muzycznej, poczucia rytmu, zdolności wykonawczych, muzykalności oraz predyspozycji fizycznych do gry na wybranym instrumencie;
  • Wykonaniu przez wszystkich kandydatów takich samych zadań:

– zaśpiewaniu przygotowanej piosenki,
– powtórzeniu głosem krótkich zwrotów melodycznych,
– rozpoznaniu rejestrów brzmieniowych (wyższy, niższy),
– określeniu przebiegu kierunku melodii (w górę, w dół),
– rozpoznaniu ilości usłyszanych dźwięków (jeden, więcej),
– rozpoznaniu zmian melodii (takie same, różne, podobne),
– powtórzeniu klaskaniem krótkich przebiegów rytmicznych.