Rekrutacja

Zapraszamy Młodych Entuzjastów Muzyki do naszej w Szkoły

Zgłoszenia Kandydatów do Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. I.J. Paderewskiego w Sycowie należy złożyć w terminie określonym przez dyrektora szkoły.

Rodzice/prawni opiekunowie niepełnoletniego kandydata składają wniosek o przyjęcie do szkoły oraz zaświadczenie wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej o braku przeciwwskazań do podjęcia kształcenia w publicznej szkole artystycznej.  Kwalifikacja kandydatów ubiegających się o przyjęcie do Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Ignacego Jana Paderewskiego w Sycowie odbywa się na podstawie badania przydatności.

Badanie przydatności polega na:

  • Sprawdzeniu uzdolnień muzycznych i predyspozycji do nauki gry na określonym instrumencie, ze szczególnym uwzględnieniem słuchu wysokościowego, słuchu analitycznego (harmonicznego), pamięci muzycznej, poczucia rytmu, zdolności wykonawczych, muzykalności oraz predyspozycji fizycznych do gry na wybranym instrumencie;
  • Wykonaniu przez wszystkich kandydatów takich samych zadań:

– zaśpiewaniu przygotowanej piosenki,
– powtórzeniu głosem krótkich zwrotów melodycznych,
– rozpoznaniu rejestrów brzmieniowych (wyższy, niższy),
– określeniu przebiegu kierunku melodii (w górę, w dół),
– rozpoznaniu ilości usłyszanych dźwięków (jeden, więcej),
– rozpoznaniu zmian melodii (takie same, różne, podobne),
– powtórzeniu klaskaniem krótkich przebiegów rytmicznych.